Visie op coachen en trainen

Ik denk dat ieder mens zijn werk graag zo goed mogelijk wil doen en daarvoor waardering wil krijgen. De kunst is om die behoefte aan te spreken en mensen de mogelijkheid te geven zich optimaal in te zetten. Dat vraagt van een organisatie dat ze mogelijkheden biedt zodat mensen kunnen groeien. Van de individuele medewerkers vraagt het bewustwording van eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Het vraagt van iedereen optimale inzet en de bereidheid mee te werken aan een organisatie die blijvend in beweging is.

Uitgangspunten bij coachen en trainen

Mijn basishouding is oplossingsgericht. De methodiek kenmerkt zich door eenvoud en helderheid. De focus ligt op de toekomst, op de situatie zoals die gewenst is en op oplossingen die er al zijn. Problemen worden onderkend zonder er onnodig lang bij stil te staan.

‘Besproei de planten, niet het onkruid’ is het motto

Dit is een kwestie van houding en focus. Als oplossingsgerichte trainer,  begin ik met het beeld dat je hebt van de toekomst. Vervolgens worden concrete, realiseerbare en betekenisvolle doelen gesteld en wordt zorgvuldig bekeken welke stappen er al zijn gezet in de richting van het doel. Daarna zin we wat er nodig is om de volgende stap te zetten. Omdat dit aansluit bij wat al werkt is dit een vanzelfsprekende stap die draagvlak heeft.

De oplossingsgerichte manier van werken sluit daar goed aan bij mensen die doeners zijn. Want niet de theorie is het uitgangspunt maar de praktijk. Wat er goed gaat,  kan je gebruiken om verdere stappen te zetten. Het uitgangspunt is dat ieder mens expert is van zijn eigen werk en leven.